Klachtenregeling

Wanneer u een klacht, probleem, opmerking of aanbeveling heeft met betrekking tot het KDV of de BSO, kunt u terecht bij de (desbetreffende) pedagogisch medewerker. Wanneer u samen niet tot een oplossing komt, zal de pedagogisch medewerker (in overleg met ouders) de teamleider of het locatiehoofd/hoofd BSO inschakelen. Mocht u dan niet tot een oplossing komen, dan kunt zich tot de directie wenden.

Na het schriftelijk indienen van de klacht zal Snoopy zorg dragen dat:

 • De klacht zorgvuldig onderzocht zal worden.
 • De ouder zoveel mogelijk op de hoogte gehouden zal worden van de voortgang van de behandeling
 • De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld.
 • De klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij Snoopy, wordt afgehandeld.
 • De ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt wordt.
 • In het oordeel de termijn zal worden aangegeven waarbinnen de eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

De organisatie heeft ook een externe klachtencommissie. Het heeft onze voorkeur dat u bij een klacht bovenstaande stappen neemt. U kunt zich echter te allen tijden tot deze commissie wenden.
De gegevens van de Geschillencommissie zijn:

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
Website: www.degeschillencommissie.nl

Zie ook artikel 16 van de algemene voorwaarden ‘Geschillenregeling en Wet Klachtrecht’.

Bij onze volgende locaties zijn in 2016 geen geschillen ingediend:

 • KDV Leimuiden
 • KDV Kudelstaart
 • KDV Woubrugge
 • BSO Leimuiden
 • BSO Kudelstaart

 

Bij volgende locatie is in 2016 een geschil inzake facturatie ingediend. Snoopy is hierin in het gelijk gesteld.

 • BSO Woubrugge