Kwaliteitszaken

Pedagogisch beleid (beknopt)

In de wet kinderopvang wordt onder andere ook aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: “verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving”. Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven.

In haar theorie formuleert zij vier opvoedingsdoelen:

  • een gevoel van emotionele veiligheid bieden
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden
  • de kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken; socialisatie

Deze opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

In samenwerking met de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie zijn deze opvoedingsdoelen op een 7-tal gebieden uitgewerkt. Te weten op het gebied van: leidster/kind interactie; dagprogramma; in de groep; activiteiten; spelmateriaal; binnenruimte en buitenruimte. Deze uitwerking hebben zij omgezet in werkplannen.

Werkplannen maken inzichtelijk hoe we in de praktijk de 4 basisdoelen vorm geven en toetsbaar maken. Hiermee maken we de visie van Snoopy over het werken met kinderen en het opvoeden van kinderen inzichtelijk, voor de ouders, voor collegiale toetsing en voor de gemeente.

Een volledige versie van het pedagogisch beleid is voor Snoopy klanten beschikbaar in het ouderportaal.

Hygiene & Veiligheid

In een omgeving waar kinderen opgroeien is veiligheid in de breedste zin des woords van groot belang. Daarnaast is het van belang dat kinderen voor hun ontwikkeling om leren gaan met risico’s, maar uiteraard binnen bepaalde grenzen.

Acties die wij ondernemen om te veiligheid te waarborgen zijn;

Het aanvragen van VOG’s;

Voordat medewerkers bij Snoopy komen werken worden zij gescreend door Justitie door het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag. Pas na het ontvangen van de VOG mag een medewerker daadwerkelijk aan de slag.

 

4-ogen principe

In het kader van de veiligheid voor de kinderen werken we binnen Snoopy volgens het 4-ogenprincipe. Het belangrijkste speerpunt daarbij is dat we een “open aanspreekcultuur” hebben. Het is een gewoonte elkaar aan te spreken op wijze van handelen en gedrag. Daarnaast worden aanpassingen gedaan in de accommodatie zoals deuren openzetten en ramen niet meer beplakken. Andere maatregelen die we zullen nemen is de inzet van babyfoons waar nodig, samenvoegen van groepen tijdens de pauzes en de randen van de dag. Tijdens de haal- en brengmomenten gelden ouders ook als extra paar ogen. Indien een pedagogisch medewerker alleen achter moet blijven op de locatie als de collega gaat wandelen is dit niet toegestaan, tenzij er een volwassen iemand in het pand aanwezig is of b.v. een huishoudelijk medewerker die regelmatig kan binnenlopen.

Verwijsindex & meldcode

Bij Snoopy werken we met de Verwijsindex. Wanneer een kind ondersteuning nodig heeft tijdens het opgroeien, kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om het kind en de ouders/verzorgers op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij het kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een kind. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om het kind zo goed mogelijk te helpen. In de Verwijsindex worden van het kind alleen naam, geslacht en geboortedatum geregistreerd.

Wanneer wij bij Snoopy besluiten om een kind aan te melden bij de Verwijsindex zullen wij de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte stellen.

Meldcode

Snoopy is verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  te hanteren. De Meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Met betrekking tot de Meldcode heeft Snoopy een meldplicht bij vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker.

 

Risico inventarisatie

Jaarlijks zijn we verplicht een inventarisatie bij te houden over de mogelijke risico’s die zich voor zouden kunnen doen en welke acties we daarop hebben genomen. De GGD inspecteur ziet hierop toe.

Inspectie speeltoestellen

Van alle speeltoestellen zijn logboeken aanwezig. Hierin worden notities gemaakt van de inspecties en de maatregelen die zijn genomen.

EHBO

Elke medeweker bij Snoopy is in het bezit van een EHBO diploma gespecificeerd op kinderen. Daarnaast is er dagelijks iemand aanwezig welke in het bezit is van een BHV diploma.

Gebruik sociale media

In het licht van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Afspraken gebruik Digitale media

We hebben hier de interne Snoopy afspraken geplaatst rondom het werken met beeldmateriaal op Digitale media. Reden om dit ook op de website te plaatsen is dat we zo transparant mogelijk willen zijn voor u, zodat helder is wat u hierin van ons kan verwachten.

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij, van privé tot zakelijk, van jong tot oud, van versterkend en stimulerend tot risicovol. Dit vraagt van ons allen om het goede ervan te gebruiken en de risico’s tot een minimum te beperken. Daarom hebben wij deze afspraken voor alle Snoopy medewerkers opgesteld.

Onder digitale media verstaan we de diverse toepassingen die nu actueel zijn zoals Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Snap chat, Internet, nieuwsbrieven etc, en alle toekomstige digitale media die ook onderdeel gaan uitmaken van onze toekomstige communicatie via de digitale weg.

Ons doel van gebruik van digitale media is optimaal gebruik maken van de kanalen die voor ouders en/of kinderen en Snoopy passen om met elkaar te communiceren in de breedste zin van het woord. Daarbij hanteren we de volgende afspraken, enerzijds gericht op risico’s beperken, anderzijds gericht op hoe we digitale media zinvol kunnen inzetten:

1. Handel bewust: we denken na over waarom we iets plaatsen en checken deze richtlijnen. Met een druk op de knop is iets geplaatst, dat heel snel ongecontroleerd verspreid kan worden en ga ervan uit dat verwijderen niet mogelijk is.
2. Is het akkoord: mogen de kinderen die op de beelden staan ook vastgelegd worden? Is hier schriftelijke toestemming voor van de ouders?
3. Risico beperken:
a. we plaatsen beeld waarop kinderen gekleed zijn
b. een kind staat niet alleen op een foto
c. we plaatsen beeld zonder namen te noemen (wet bescherming persoonsgegevens)
4. Pedagogische uitstraling: Met onze uitingen laten we zien wat we pedagogisch gezien doen.
5. Iedere medewerker die gebruik maakt van digitale media handelt op persoonlijke titel
6. Beeldmateriaal dat met eigen mobiele telefoonsis gemaakt, wordt dezelfde dag naar een computer van Snoopy verplaatst (veilige omgeving). Daarna worden ze direct van de telefoon verwijderd. Voor zover medewerkers foto’s van kinderen verspreiden via hun eigen mobiele telefoons, gebeurt dit uitsluitend naar ouders van Snoopy en volgens deze richtlijnen.

Klanttevredenheid

Wij zien kwaliteit als een dynamisch proces en doen er alles aan om u als klant tevreden te houden. Minimaal eenmaal per jaar leggen wij u daarom een tevredenheidsonderzoek voor teneinde onze kwaliteit en tevredenheid te toetsen. Want ondanks onze inzet zou het zo kunnen zijn dat we iets over het hoofd zien.

Om een continu beeld te krijgen van de tevredenheid van onze klanten zijn er vier vragenlijsten ontwikkeld. Ouders kunnen, afhankelijk van het aantal kinderen en de tijd dat ze bij ons opvang afnemen, één van de volgende vragenlijsten ontvangen:

  • Meting Kennismaking: ontvangt een ouder 1 week na plaatsingsdatum
  • Meting Wen periode: ontvangt een ouder als het kind 3 maanden gebruik maakt van de kinderopvang
  • Meting Jaarlijks: ontvangen alle ouders 1 jaar na plaatsingsdatum en vervolgens jaarlijks
  • Meting Eindevaluatie: ontvangt een ouder als de opvang wordt beëindigd.

De organisatie die ons ondersteunt bij deze onderzoeken is De VerbeterMeter. Van hun ontvangt u ook de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. 

Heeft u een tip, een aanbeveling, een opmerking of een goed idee? Laat het ons weten, dan gaan wij ermee aan de slag! Mail naar: secretariaat@kinderopvangsnoopy.nl